Home

Checklista tillgänglighet

ATT ANVÄNDA CHECKLISTAN Den här checklistan är tänkt att användas som ett verktyg för utvärdering, planering och uppföljning av den kognitiva tillgängligheten i livsmedelsbutiker. Med kognitiv tillgänglighet menar vi en miljö som är användbar för kunder som ha Denna checklista är ett stöd för kommunerna i arbetet med att välja ut och utforma lokaler som ska användas som vallokaler och röstningslokaler. Kognitiv tillgänglighet är särskilt viktigt för de som har svårt att uppmärksamma, minnas och tolka information Tillgänglighet, checklista Transport Checklista - Bra arbetsmiljö på väg (ADI 597), broschyr Trävaruindustrin Bandsåg, checklista. del material om tillgänglighet i entréer och närmiljöer. Checklistan bygger på BBR:s minimikrav samt skrifterna Enklare utan hinder, Riv hinder och Bygg ikapp. Nedan presenteras en översikt av de krav, regler och rekommendationer som den projekterande arkitekten möter vid tillämpning av tillgänglighet i den byggda miljön. 4.1 UTEMILJÖ

Tillgänglighet Visa/dölj undersidor till Tillgänglighet. användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet som görs på förskolor och skolor samt användas som en checklista. Kort beskrivning av modellen. Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts av andra myndigheter. Längst ner på den här sidan beskriver vi vem som ansvarar för vad. Vi beskriver också reglerna för certifiering av sakkunniga. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor

3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. Lag (2011:335) . Tillgänglighetskraven gäller också obebyggda tomter som ska bebyggas. Det handlar om att kunna använda tomten och komma fram till byggnadsverket Alla sidor som listar webbriktlinjer efter ämne kan nu även presenteras som en checklista. Varje ämnessida har en länk visa som checklista som aktiverar denna vy, men du kan även använda följande länkar för att komma direkt till checklistorna: Appar & responsiv webb Begripligt språk Design Dokument & pdf Flerspråkighet Formulär & felhantering Ljud, bild

Prevents kostnadsfria checklistor och enkäter används vid skyddsrond och medarbetarundersökningar. De kan fyllas i digitalt, laddas ner eller användas som mall för nya checklistor. Finns för olika branscher och verksamheter Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler . och sin information tillgänglig. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. 3 Checklista handlingsplan för tillgänglighet Målet med en handlingsplan är att den ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och organisationen som helhet. Handlingsplanen kan vara ett separat dokument, ingå i en likabehandlingsplan eller i en mångfaldsplan. Att förbättra tillgängligheten är en process

Om krav på tillgänglighet . Vägledning för en tillgänglig verksamhet. Lokaler, information och arbetssätt. Verktyg för tillgänglighetsarbete. Testa och förbättra tillgängligheten. Arbeta med digital teknik. Skapar ökad delaktighet och inkludering Tillgänglighet och funktionsnedsättning En arbetsplats är tillgänglig när alla kan göra sitt jobb och vara delaktiga på ett jämlikt sätt. Du behöver jobba med tillgänglighet dels för att undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättningar, och dels för att organisationen ska kunna dra nytta av allas kompetens fullt ut Checklista Tillgänglighet. Funktionsrätt Östergötlands. Checklista för tillgänglighet. Ta del av allt material om tillgänglighet i följande länk: Checklista word dokument. Checklista PDF-fil. Funktionsrätt Östergötland Västra vägen 32 582 28 Linköping. Telefon: 013-12 30 6 Primärvårdsrehabilitering - checklista fysisk tillgänglighet. För att en lokal ska bli godkänd krävs att vissa krav är uppfyllda. Inventeringslistan beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten

Checklista med tips som kan öka tillgängligheten - och omsättningen Bemötande av gäster och kunder bedöms, och respekt för olika etniska grupper. Särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantas Checklista - Handlingsplan för tillgänglighet. Den här checklistan kan din myndighet använda för att vara säker på att ni fått med det som bör. finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet.En handlingsplan är ett verktyg för att planera. arbetet. Målet med planen är att den leder till förbättrad tillgänglighet.Handlingsplanen kan. beskriva tillgänglighetsarbetet. Denna checklista för tillgänglighet har tagits fram i samråd mellan Tillgänglighetskonsult Jan Erik Johansson och Malmö Högskola. Checklistan togs fram år 2000, revideringar har skett 2005, 2008, 2009 samt 2013. Listan ger anvisningar till lösningar som uppfyller gällande bygglagstiftning samt riktlinjerna avseend Tillgänglighet och diskrimineringslagstiftningen 22 3. Tillgänglighet: Reglering och kunskap 25 Reglering av skolors fysiska tillgänglighet 26 Tidigare kunskap om skolors fysiska tillgänglighet 31 4. Anmälda tillgänglighetsbrister 35 Anmälningar till Skolverket 36 Anmälningar till Handikappombudsmannen 37 5

Checklista för tillgängliga vallokaler och

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet Tillgänglig verksamhet 1. Funktionshinderspolitiskt mål och inriktning 2. Systematiskt tillgänglighetsarbete 3. Ansvariga för att samordna tillgänglighetsarbetet 4. Aktiv involvering 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete 6. Tillgänglig rekrytering 7. Tillgänglighet i upphandling Tillgänglig information och kommunikation 8 Checklista för tillgänglighet. Här kan du läsa innehållet i checklistan: Enskilda element på en sida. Det finns genomtänkta textalternativ för allt innehåll som inte är text (alt-text för bilder, texter som beskriver innehåll i video, och så vidare Checklista för tillgänglighet Ett förbund som är lyhört inför olika erfarenheter undviker lättare att privilegiera, exkludera, diskriminera och kränka enskilda eller kategorier av medlemmar. Denna checklista kan därför användas för att göra KFUM Sveriges mer tillgängligt

Starta företag? Skapa en checklista och få reda på vad du behöver göra. Checklista finns för att starta aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och ekonomisk förening. Det finns även checklistor för att starta restaurang, hotell, biodling och vattenbruk Checklista för tillgänglighet i fastigheten och dess omgivning Detta bör finnas: • Hörslinga, mikrofoner, högtalare (se teknikfolder). • Parkering skyltad för rörelsehindrade. • Framkomlig gångväg till entrén med fast och jämn markbeläggning. • Rullstolsramp med avåkningsskydd och ledstång i bra höjd

CHECKLISTA FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET VID MÖTEN VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET? Tillgänglighet är att göra det möjligt för personer som har • svårt att höra • svårt att se • svårt att röra sig • svårt att tolka, bearbeta och förmedla information • eller som inte tål vissa ämnen möjligt att delta i exempelvis ett möte CHECKLISTA FÖR LOKALER - FYSISK TILLGÄNGLIGHET BILAGA TILL ANSÖKAN Innehåll senast uppdaterat: 2018-07-03 Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet uppfyllda Kraven är Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. Ramp inomhus (om aktuellt) En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vi Checklista och verktyg för tillgänglighet på webb. Här finns verktyg och de vanligaste områdena att tänka på när du ska publicera tillgängligt innehåll på nätet. Steg för steg och samlat på ett ställe. Klicka dig vidare för att läsa mer. Verktyg att använda. Tota11y

Checklistor - Arbetsmiljöverke

Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet. Tekniken gör det möjligt att ha ett mer flexibelt arbetsliv. Det tycker Vision är bra. Men vi behöver vara uppmärksamma på de förväntningar som finns på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Vi har sammanställt en checklista att tänka på Checklista för tillgängliga möten Ett möte blir bättre för alla om det är tillgängligt för hörselskadade deltagare. Checklistan nedan ger en enkel överblick över sådant som arrangörer och lokalägare bör tänka på inför konferenser, sammanträden och andra möten Brister i den fysiska tillgängligheten kan vara skäl för att avslå en ansökan om vårdval. Kravlista för tillgängliga lokaler. Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf) I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet

Tillgänglighets­modell - SPS

2019-08-22 Checklista Tillgänglighet 2017-08-30 Brukarstödcenter i Östergötland Fler nyheter. Information. Funktionsrätt Östergötland Styrelsemöten 2021 Rum 209, Föreningshuset Fontänen, Linköping Klockan 17.30 - 20.00. 26 januari 2 mars 25 maj 17 augusti 5 oktobe För att underlätta för dig som är återförsäljare, tillverkare eller importör av elprodukter har vi tagit fram checklistor och andra verktyg. Dessa kan du använda i ditt produktsäkerhetsarbete

Tillgänglighet - Boverke

Titel: Checklista - för ökad tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade med typritningar för gångöverfarter Publikation: 2008:137 Utgivningsdatum: 2008-12-01 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Eva Holmquist, Vägverket Region Skåne Uppdragstagare: Tyréns AB, Kungsgatan 6, 252 21 Helsingborg, telefon 042-489 18 0 Checklista för tillgängliga webbsidor Checklistan ska kunna användas oberoende av om man gör egna html-sidor, använder LiU-mallen eller har sina sidor i ett CMS så som Polopoly. Vissa funktioner får man däremot på köpet i mallen eller i Polopoly. Markeringarna L och P betyder att funktionen stöds av LiU-mallen respektive Polopol Checklista för nybyggnad av flerbostadshus-skola-industribyggnad.pdf. Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus_2012.pdf. Kontrollplaner Exempel på kontrollplan - Eldstad. Exempel på kontrollplan - Fasadändring

Checklista för tillgänglighet; Panel för läraråterkoppling; Lägg till bildbeskrivningar; Lägg till en biblioteksreferens; Lägg till rubriker till dokumentdatatabeller; Lägg till rubriker till ett dokument; Skannade PDF:er; Ta bort potentiellt skadligt innehåll; Tagga en PDF; Åtgärda textkontrast; Vanliga frågor och svar för. Checklista för tillgänglighet i natur- och - Länsstyrelserna . READ. på skyltar till • Kartor underlättar tillgängligheten (använd gärna även profil på topografin). Ledmarkeringar • Använd tydlig kontrastverkan (undvik röd/grön, orange/brun, blå/grön färg 1E Checklistor och mallar, 2018:2, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontore Checklista vid planering av gruppbostad för boende enligt LSS Lokalplanerarna 2015 stockholm.se. 2 Gruppbostad för boende enligt LSS (BBR 3:223 Tillgänglighet, bostadsutformning). För varje projekt upprättas ett specifikt program med detta generella underlag som utgångspunkt Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas med. Kartläggning - Vilken data finns att tillgå och behöver den kompletteras

Checklistan: Validera enligt WCAG 2.0 nivå AA. 3 mars, 2015 Marcus Österberg Lämna en kommentar. Del 1 av 13 för att argumentera för checklistan som fokuserar på webbprestanda och användbarhet. Vi håller på och se över vår tillgänglighet ur en rad olika synpunkter Vi har sammanställt en lista på några mindre åtgärder man kan genomföra för att förbättra tillgängligheten på sin webbplats. Du hittar dessa i vår checklista inför Webbdirektivet . Vill du däremot tillgänglighetsanpassa din webbplats fullt ut, och se till att de krav som ställs i Webbdirektivet uppnås, krävs en genomgående tillgänglighetsanalys av din webbplats Checklista - Alla kostnader med. Checklista - Anlita hantverkare. Checklista - Avtalspunkter att tänka på. Checklista - För bra ventilation. Checklista - Innan du köper tomt. Checklista - Välja hus. Checklista - Välja lösvirkeshus. Checklista - Välja kataloghu Tillgänglighet är demokrati. Denna checklista har tagits fram av LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. Den arbetades fram av tillgänlighetsansvariga år 2012. Vi hoppas att många medlemsorganisationer tar tillfället att bli så bra som möjligt när de

Checklista -Tillgänglighet.pdf Loadin Checklista för jämställda beslut Lyssna. I Vännäs kommun ska beslut föregås av konsekvensanalyser ur ett genus perspektiv. Beslutens effekter för kvinnor och män som bor i kommunen och nyttjar kommunens tjänster och service ska belysas innan beslut Seminariet handlade om rätten att delta i möten på distans och en checklista togs fram som översatts till svenska. Uppdaterad checklista för tillgängliga videomöten med länkar till plattformar (maj 2020) Kort om tillgänglighetsfunktioner i zoom (maj 2020) Checklista tillgängliga möten på distans (2016

Tillgänglighet - PBL kunskapsbanken - Boverke

Allys checklista för tillgänglighet A special note from Product Management on COVID-19: The team has been taking several pre-emptive infrastructure measures to help prepare for significantly increased traffic as a growing number of schools move to fully online courses Checklista. Det är viktigt att planera i förväg eftersom ansökningar om registrering av varumärken kan avslås och då görs inga återbetalningar. De flesta ansökningar avslås antingen därför att någon annan har hunnit före eller därför att märket inte var särskiljande Beroende på din strategi kan du när du lämnar in en ansökan om registrering av din formgivning begära att offentliggörandet av den ska senareläggas 30 månader från ansökningsdatum eller, om prioritet åberopas, från prioritetsdatum.. Genom att senarelägga offentliggörandet kan du hålla formgivningen konfidentiell och fortfarande dra nytta av att den är registrerad Förslag till checklista för egenkontroll Miljö- och hälsoenheten Här är ett förslag till checklista, som kan användas av alla verksamheter . Author: Sven Alveryd Created Date

Checklistor - Vägledning för webbutvecklin

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön Prevent

 1. Checklista. Gå igenom avtalet med användaren i samband med registreringen Användaren ska förstå att talböcker är för personligt bruk, vilket innebär att de inte får låta någon annan läsa talböckerna de har laddat ner Tillgänglighet; Senast ändrad:.
 2. Krislåda - checklista. Din krisberedskap. Du behöver kunna ordna mat och vatten, följa nyheterna och kommunicera med andra. Kanske har du redan en hel del av det här hemma. Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Redogörelse för tillgänglighet
 3. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden
 4. Denna checklista beskriver vilka handlingar vi på bygglovsenheten vill ha in i samband med bygglov samt på vilket sätt vi kök med mera, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Du ska också redovisa tillgängligheten i huset. Sektionsritning 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från.

Verktyg - MF

Checklista - upphandlare Checklista informationssäkerhet - upphandlare . All anskaffning av IT-system och IT-tjänster ska inkludera moment som säkerställer att system och tjänster lever upp till en tillräckligt hög nivå av säkerhet Checklista för att starta företag Här kan du skapa en checklista för vad du måste göra när du ska starta ett företag. Svara på några enkla frågor så får du information och länkar som är anpassade till din situation Checklista för blivande studenter Det finns några saker du måste göra för att bli student vid Högskolan i Skövde. Följ listan nedan när du har fått besked från antagning.se att du har blivit antagen till ett program eller en kurs vid Högskolan i Skövde Checklista för test av tillgänglighet, Version 1.0 Vägledningen 24-timmarswebben . 1 (1) Title: Checklista för testa av grundläggande tillgänglighet Author: Funda Denizhan Last modified by: admin Created Date: 2/22/2007 3:08:00 PM Company: Verva Other titles: Checklista för testa av.

Tillgänglighet och funktionsnedsättning Ledarn

Checklista för tillgänglighet till lokaler och evenemang Checklistan ska alltid medfölja ansökan om stöd från kulturnämnden. De evenemang som kulturnämnden stödjer ska vara så tillgängliga som möjligt för människor med funktionsnedsättningar. Kontrollera den lokal ni väljer ur tillgänglighetssynpunkt Checklista för ökad tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade med typritningar för gångöverfarter Dokumentbeteckning: 2008:137 Idag har vi en detaljerad lagstiftning för allmänna platser Checklista för säkert distansarbete i kristider Fredrik Börjesson - 16 mars, 2020. Sverige och många organisationer står nu inför stora prövningar. Ur säkerhetsperspektiv blir tillgänglighet huvudfokus för många organisationer. Tillgänglighet är utmanande i alla tider men blir extra utmanande när förutsättningarna ändras radikalt

Checklista Tillgänglighet - http://www

CHECKLISTA för ökad tillgänglighet Denna checklista är framtagen av projektet En stärkt röst med hjälp av organisationerna: Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Hörselskadade, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, Unga Synskadade och Sveriges Dövas Ungdomsförbund tillgänglighet och användbarhet används menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (BBR 3:111.) Allmänt råd: • Exempel på nedsatt rörelseförmåga: nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben, dålig balans

Ta en selfie med vår 1800-talsturist - Falu GruvaTillgänglighet | astmaochallergiforeningenlulea | Sida 8

Checklista - tillgänglighet - Halmstads kommu

Jag har skrivit en guide för hur du kan kontrollera din sidas tillgänglighet.Med hjälp av Web Developer extension för Firefox och en checklista från Verva kan du kontrollera den grundläggande tillgängligheten. Allt du behöver står i guiden. Kommentera gärna vad du tycker om guiden, eller om du vill se en annan guide CHECKLISTA FÖR EXTRA . ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo. Checklista - utredning av livsmedelburen smitta Beroende på vilken typ av matförgiftning det rör sig om och vilken myndighet som utreder är vissa av nedanstående aktiviteter inte aktuella. Aktiviteternas inbördes ordning kan variera

Checklista - Handlingsplan för tillgänglighet - Handisa

Kognitiv checklista. Regionförbundet Örebro, mars 2012 5 Kognitiva funktionsnedsättningar och hjärnans funktion enligt Ergoterapi og hjerneskade I arbetsgruppen som tagit fram checklistan har det ingått arbetsterapeuter med erfarenhet av demens, stroke, MS, Parkinson, psykiska sjukdomar m.m. Checklistan ska kunna använda Checklista skolledare. Checklista pedagog. Checklista Chromebook. Inför nätbaserad undervisning *För utskrift, klicka i det högra hörnet på något av dokumenten! Överenskommelse mellan elev och skolan vid lån av digital enhet. Överenskommelse mellan skola och elev om lån av digital enhet.docx Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang Adolf Kakku uppträder på Kontufolk 2013, fotograf Heidi Kirjavainen . sivu 2 / 17 Checklistan för evenemang är avsedd som stöd för aktörer som i egen regi vill utvärdera och utveckla kulturfestivalers tillgänglighet och mångfald Checklista för bra möten. Att tänka på innan, under och efter mötet! Tillgänglighet. När vi ändå ska ha ett möte, är det en god idé att välja tid, plats och upplägg som passar så många som möjligt. Eftersom våra livssituationer ser olika ut,. Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan 2019-08-27 Sida 1 av 11 Checklista Tillgång och tillgänglighet till grönområde främjas. Nya värden för flora och fauna skapas. 4 fågelarter listade i EU:s fågeldirektiv häckar inom planområdet

Checklista bristande tillgänglighet - en mall från DokuMer

Checklista - gör din webb redo för Webbdirektivet. EU-direktivet Webbdirektivet, med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet, träder i kraft för samtliga webbsidor den 23 september i 2020. Detta för att en webbplats alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen 1E Checklistor och mallar, 2017:2, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontore

SBA exempel checklista internkontroll

Vi prioriterar tillgänglighet i både nybyggda och renoverade hotell för att hela tiden kunna höja standarden som vi kan erbjuda. Vi tror, förutom på tekniska och praktiska lösningar, våra hotellgäster och medarbetare har vi därför gjort en checklista med 159 punkter 2015-okt-10 - Det här är en checklista för att inkludera fler och för ökad tillgänglighet (finns i utskriftsvänlig pdf under bilden). Den kan följas mer eller mindre ambitiöst, ju mer desto bättre förstås. Den gäller skolan, scouterna, baletten, hos soc, hab, BUP, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcentralen, i hemmet, ja ö Checklista för tillsyn av bassängbad och guide för nya bassängbad . Checklista bassängbad (reviderad 2015-11-02) Bilagor: A Folkhälsomyndighetens riktvärden: B: Metodik provtagning, (rev 2018-06-15) C Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län

 • Billiga verktyg tyskland.
 • Kinesisk medicin lund.
 • Datatilsynet organisation.
 • Grattiskort barn text.
 • Kanel träd.
 • Svart svan.
 • Alvedon 665 läkemedelsverket.
 • Matens miljöpåverkan.
 • Shopsimple gps klocka.
 • Marst.
 • Lovisa torgkamera.
 • Vit färg inomhus.
 • Sekundärminne.
 • Timells skärgårdskök youtube.
 • Blåvittpodden acast.
 • De sista vittnena.
 • Perfekter ballett körper.
 • Plankorsning.
 • Atletisk.
 • Remi i schack.
 • 30 grader i skuggan hur varmt i solen.
 • Offentlig säkerhet alla bolag.
 • Örebro hockey arena.
 • Schreinermeister kosten.
 • Edamameröra food pharmacy.
 • Kelsey grammer instagram.
 • Electric motor simple explanation.
 • Lcl skada.
 • Småföretagarna bluff.
 • Anne frank zusammenfassung wikipedia.
 • Från vilken period finns det tydliga fossil och varför först då.
 • Hypnos fredrik praesto.
 • Tallmora kennel.
 • Sp gruppen se.
 • Hungary budapest.
 • Jag vill inte dö jag vill bara inte leverera poster.
 • Vt.se sport.
 • Datorväska läder herr.
 • Oni juego pc descargar.
 • Dell xps 13 9370 sverige.
 • Ad bildelar malmö norra grängesbergsgatan.