Home

Blockcitat exempel

Att citera - hur gör man? Refero - antiplagieringsguid

När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat. Du behöver då inte sätta citattecken runt texten. Så här gör du i Word 2013: Markera det stycke som är citatet. Gå in på fliken Sidlayout Exempel på referenslista Endast vid blockcitat ska källparentesen (om den inte föregår citatet) placeras efter sista meningens punkt: Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och . förståelse hos individer och kollektiv 3.2 Blockcitat _____ 8 3.3 Stavfel som eftersöks får man försöka att hitta ett närliggande exempel och utgå ifrån det. Syftet med att referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1 PrioInfo Ett exempel med ett blockcitat: onec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Nunc ac magna Guide till Harvardsystemet. I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen

Att citera - Bessemerskola

 1. dre teckenstorlek
 2. dre teckenstorlek och med indragen marginal. Exempel
 3. dre teckenstorlek (t.ex. storlek 10 om resten. av texten är i storlek 12). Blockcitat markeras varken med kursiv stil eller med citattecken. Exempel
 4. Blockcitat Citat från källor utan sidnummer I referenslistan anges andrahandskällan.I nedanstående exempel är det alltså Hagström som ska anges i referenslistan. Åsikten har framförts att detta stämmer (Widerberg, 1968, refererad i Hagström, 2005)
 5. Exempel: I sin avhandling skriver Andersson (2017, s. 47) att för att engagemang ska uppstå krävs både lust, vilja och aktivitet. Om citatet är längre (fler än 40 ord) gör du ett blockcitat som innebär att du bryter ut den citerade texten och lägger den i ett eget stycke med indrag. Minska även på radavstånd och textstorlek. Exempel
 6. stone) anges vem som har sagt eller skrivit det och var det sagts eller skrivits
 7. dre än fyrtio ord gör du det i löpande text

Referera. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. . Källhänvisningen visar att det inte är dina. Blockcitat ska alltid utformas som ett fristående stycke, och ska helst dras in antingen mot vänster eller höger kant. Ibland räcker det bara att använda ett annat textformat för att visa att man citerar något. Genom att klicka på följande länk, kommer du till en sida med flera exempel på kända citat

Blockcitat är bra om man vill citera en längre text. Exempel: Det komplicerade, det svåra, hör till sådant som jag brukar finna ett stort nöje i att försöka reda ut och ibland framställa i en enklare form Exempel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis accumsan semper augue, in tempus nisi rhoncus eu. 1 Donec interdum sapien lectus, eget vestibulum enim blandit eget. Maecenas egestas leo sed leo tincidunt finibus. Mauris non turpis mauris. Phasellus ac mauris id orci scelerisque luctus id et mi. 2-----1 Jonas Tallberg Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framförallt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 0

Blockcitat Källor och citat Guid

Underbygg eller motivera genom att visa på logisk följd, eller genom att ge exempel, peka på orsaker och lyfta fram resultat. Illustrera Förklara eller klargör genom att ge konkreta belägg såsom exempel, jämförelser, bilder, diagram, statistik eller genom att dra paralleller till andra ämnen. Jämför Beskriv likheter och olikheter Exempel på hänvisningar i löpande text samt motsvarande referenser i referenslistan finns nu samlat på samma ställe. Dessutom ges nu exempel på hänvisningar med referatmarkörer. • Användning av sidnummer rekommenderas nu över lag i hänvisningar i den löpande texten, oavsett om det rör sig om citat eller referat

Referera med mera - Skrivguiden

Blockcitat. Längre citat bestående av fler än tre meningar bryter du ut ur brödtexten så att det bildas ett separat stycke med indrag i både höger och vänsterkant. (Obs! Kan inte genomföras för det följande exemplet.) Minska även på radavstånd och textstorlek. Exempel Exempel på löpande citat: Enligt Säljö används språket för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv (2000, s. 34). Exempel på blockcitat: Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara nya kunskaper och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk löpande text ska blockcitat inte markeras med citattecken. Exempel: I sin avhandling om Robin Wood, Robin Wood - brittisk filmkritiker, diskuterar Olof Hedling Woods position i den samtida filmkritiken: Wood var tidigt ute. Betraktar man vad som kommit därpå är linjen dock inte konsekvent

Exempel på en källförteckning; Källförteckning enligt typ av dokument; Referensguide. Start > Att referera > Citat. Citat. Då du citerar återger du exakt och ordagrant det som någon annan har skrivit. Korta citat vävs in i den löpande texten medan längre texter utformas som blockcitat Blockcitat Blockcitat används för längre citat (mer än tre rader). Exempel: Enligt Kåreland var förskolepedagogen Lucy Sprague Mitchell kritisk till att nya sagor för barn härmade äldre sagomönster. I sin alternativa sagobok Här och nu från 1939 utgick Mitchel Användning Parametrar. text; ursprung; källor; position: För att höger- eller vänsterställa mallen så använder man parametern position med värdet höger, för att högerställa, eller vänster, för att vänsterställa.; ram: För att få en ram kring citatet så ska man använda parametern ram och sätta denna till ja.; citattecken: För att får bort citattecknen så sätter man.

Exempel: En utgångspunkt i Lindbergs avhandling är att vad man vill att lärlingar/elever ska lära sig -såväl i yrket som i utbildningen -är bundet till traditioner inom yrket(Lindberg, 2003, s. 45). Vid invävt citat: anpassa din egen språkformulering till det du vill citera, inte tvärtom Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati

innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text Exempel på referensbindning. Hur studenter inom olika universitetsämnen lär sig en ämnesspecifik genre eller ett specifikt fackspråk utreds även av Blåsjö (2004).Hon visar i sin avhandling vilka språkliga redskap som utvecklas inom universitetsämnena historia och nationalekonomi och hur olika kunskapsbyggande miljöer med varierande social kontext använder språk på olika sätt I direkt anföring efter kolon avslutas anföringen med punkt och citationstecken (se exempel 5). Exempel 5. Min kollega säger: Våren kommer förr eller senare. Längre citat. Ett längre citat brukar ofta återges som ett eget stycke med indrag, ett så kallat blockcitat 3.1 Blockcitat och längre exempel. Längre citat utformas som blockcitat med indragen vänstermarginal, med blankrad både före och efter, enligt nedanstående exempel: Blockcitat skrivs i Times New Roman 10 punkter och med enkelt radavstånd

GIH - Indrag vid längre cita

Exempel på ett blockcitat Markera den text där du vill göra ett hängande indrag. Gå till start > stycke dialog Rute ikonen > indrag och avstånd.. Välj hängandeunder Special.. Du kan justera djupet på indraget med hjälp av fältet efter.. Välj OK. (mer än två eller tre rader) används istället blockcitat. Citatet markeras då genom indrag från båda sidor och med en mindre teckenstorlek. Bara vid blockcitat ska källparentesen Exempel: Ledare behöver flera typer av information för att kunna leda en verksamhet (Johansson 1995 refererad i Bjurklo & Kardemark 2003) 7.4.Exempel på blockcitat från olika sidor19. 8.Litteraturförteckning20. M-rubrik 1. Det här dokumentet kan sparas som malldokument i MS Word. Om du vill använda malldokumentet flera gånger, kan du spara det bland dina Word-mallar (sker vanligen automatiskt när du sparar dokument med filtillägget .dot eller .dotx) Exempel: Citat i löpande text: Hjern (2012) menar att integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden (s. 257). Blockcitat: Integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden

Exempel på riktigt angivna referenser: [Herman Bjursten], Om den sociala romanen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 8/9 1849. Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter (1792), sv. övers. (Stockholm, 1999). Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning (1993), eng. övers blockcitat: Ordalydelsen får inte ändras, däremot kan text utelämnas, och då markeras den. Utelämnade Exempel på källhänvisningar med Harvardsystemet: Behaviorister anser att vårt beteende styrs av miljön och att det inte har en undermedveten faktor som styr

Exempel: (Nilsson 2004, s.65). Oxford Oxfordmodellen är ett fotnotsystem där källhänvisningen normalt sker i form av en upphöjd siffra(en så kallas not) i brödtexten samt en fotnot längst ner på sidan som följs av en källhänvisning eller annan förklarande text Anvisningar)för)uppsatsskrivningi) litteraturvetenskap,)svenska)med) litteraturvetenskapliginriktning,) barnlitteratur)och)teatervetenskap. Exempel — passiv referens. Alla studenter på universitets- och högskolenivå måste kunna skriva vetenskapliga texter (Landgren 2017). Två författare. Båda namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet används mellan namnen när de skrivs inom parentes. I en aktiv referens ska och skrivas ut istället för &-tecknet. Exempel

Tre punkter används för att markera att text uteslutits (se exemplet på blockcitat ovan). Observera att det alltid ska vara ett mellanslag både före och efter punkterna. Använd aldrig tre punkter i början eller slutet av ett citat, om det inte, för att undvika misstolkning, är nöd Nedan får du ett exempel som visar hur ett lärarlag lite mer ingående beskriver formalia i en naturvetenskaplig rapport för sina elever. En naturvetenskaplig rapport kan innehålla följande rubriker: • Citat som är fyra rader eller längre skrivs som blockcitat, utan citationstecken, med indrag samt med blankrad före och efter Title: REFERENSSKRIVNING Author: uf Created Date: 11/1/2006 2:47:45 P Exempel: Enligt Salwén är syftet med boken att presentera, systematisera och diskutera några inflytelserika förslag till hur dessa problem kan lösas (Salwén 2013, 9). Notera att punkten sätts först efter parentesens slut. Använder du fotnot placeras den efter punkten. Text med blockcitat

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borå

Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat. I rutan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. Därefter kan du se hur en student gjort ett löpande citat samt ett blockcitat med formuleringar hämtade från utdraget. Utdra Om något utelämnas i ett blockcitat, vilket man kan göra, markeras detta med tre punkter inom parentes () för ett kort avbrott och med tre bindestreck inom parentes för ett längre avbrott, vanligen då ett avbrott på flera meningar (---). Grundregeln är att man inte ska ändra någonting i ett direkt citat. Om man dock till exempel Blockcitat. För att särskilt lyfta fram längre citat kan man använda den här funktionen. Fetstil, kursiv stil, upphöjt och nedsänkt är exempel på sådant som försvinner, men inte en evetuell punktlista eller rubrik. Därför duger den inte för att rensa en text om man klistrat in direkt från Word Exempel: Etiska frågor kan upplevas som svåra (Arlebrink, 2009, 2012, 2019). Om du hänvisar till olika källor av samma författare som är publicerade samma år använder du suffix i form av små bokstäver (a, b, c) efter årtalet för att identifiera källorna, till exempel (Thompson, 2000a) och (Thompson, 2000b)

Lathund till källhänvisningar

 1. st tre rader lång. I bakgrundsdelen bör du vara sparsam med blockcitat och bara använda dem för sådant som du verkligen vill lyfta fram
 2. Blockcitat. Denna kan du använda för att göra blockcitat (Indrag från vänster). Markera texten du vill göra till blockcitat och tryck på symbolen. Det gör att innehållet inte behöver bli för litet på till exempel en mobilskärm i en responsiv design
 3. Vi rekommenderar dig att alltid dubbelkolla innan du lämnar in en uppgift att du markerat citat i löptext med citationstecken, eller gjort en tydlig indragning vid blockcitat, samt att du angett från vilket verk och sidnummer citatet tagits. Kontrollera också att dina referat inte ligger för nära originaltexten
 4. Citat och referat Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera. Citat är identiskt med originaltexten. Referat är en sammanfattning av originaltexten, formulerad självständigt med egna ord. I båda fallen ska du visa vilken källa du har hämta
 5. Om citatet är en fristående mening låter du punkten vara kvar inom citatet: Han sa: jag kommer på fredag. Om citatet utgörs av ett ord eller en fras och kommer efter kolon placerar du punkten efter citatet: Han hade redan fått ett smeknamn: Fimpen. Om citatet är en del av en mening kan du stryka citatets punkt: Jag vill veta vad dikten heter som börjar visst gör det ont.

Det är till exempel samma bedömningsmall,samma omfång på uppsatserna (dvs. ca 12 000 ord +/-10%) och samma formatering. Däremot skiljer sig tidsplanen åt eftersom ÖU2203 ges helfart under period 2 i stället för halvfart över hela terminen. Kursen inleds med tre lektionspass med Han Exempel på blockcitat: I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt förfallet hus, och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var nio år, och hon bodde där alldeles ensam UTDRAG (BLOCKCITAT) Om citatet är längre än fyra rader ska det formas som ett enskilt utdrag eller blockcitat. Blockcitat. skrivs utan citattecken (hänvisningen skall stå direkt efter citatet). Blockcitat bör skrivas med en stor-lek mindre och med indragna marginaler. Här är ett exempel på blockcitat Guide till akademiskt skrivande Dan Åkerlund 2 Guide till akademiskt skrivande om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolo dylik, kan man ange den i form av ett blockcitat (se exempel 5). Vid blockcitat används ett indrag. på cirka 1,3 cm och därtill även ett mindre radavstånd (såsom i exemplet ovan) eller kursivering. Exempel 5. En av Edith Södergrans mest kända dikter är Dagen svalnar ur verket Dikter från år. 1916. Nedan finns andra versen av.

Andrahandskälla - APA - Referenshantering - Guides at

 1. Engelsk översättning av 'block' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
 2. Information om hur du använder uppsatsmallen och exempel på hur uppsatsen ska se ut. Uppsatsmall för Word 2007 (sept 2012) Word-hjälp För den som vill lära sig mer om Microsoft Office Word. Även praktiska tips som hur du fixar sidnumrering och innehållsförteckning i uppsatsen. Mer hjälpmedel och tips i skrivande
 3. dre typstorlek alternativt enkelt radavstånd, inte citattecken. Exempel: Faktaböcker för barn blev vanligare på 1970-talet, inte
 4. Längre citat brukar skrivas som blockcitat Ligatur - bokstäver eller ord som nästan eller helt vuxit ihop till en fast sammansättning (se till exempel hur en typografisk effekt i form av en ligatur åstadkoms i logotypen överst på denna sida genom att bokstäverna f och i delvis vuxit ihop)
 5. Exempel: 1) En journalist har (genom eget grävande) hittat ny intressant information om Palmemordet och publicerar den i en tidning. Denna källa är den primära, oberoende källan. 2) En annan tidning berättar om denna nya spännande information och utgör då en sekundär källa, beroende av den första
 6. Exempel: Sandmolnen som föddes i fjärran och var vackra att se på så länge de var långt borta, virvlade runt tills allt var täckt av brunt damm. Till och med ögonfransarna. (Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah s 119) Exempel: Som Chimamanda Ngozi Adichie skriver i Americanah, blev allting täckt av brunt damm
 7. Engelsk översättning av 'block citat' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Layout och typografi har till uppgift att underlätta läsningen och lyfta fram textens budskap. En grafiskt tilltalande text med en luftig layout kan du skapa med hjälp av till exempel marginaler, rubriker och punktuppställningar. Om det saknas ett samspel mellan text och layout blir texten svårläst. Du ska därför vara noga med textens. Här är ett exempel där referensstilen APA används: Hjern (2012) menar att integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden (s. 257). Blockcitat. Blockcitat är ett längre citat som infogas som ett fristående stycke i texten Blockcitat kan, som här, följa på varandra. Blockcitat har inte citationstecken försåvitt det inte förekommer direkt anföring eller citat inom citat. För övrigt anges referens till blockcitat utanför själva citatet och utanför punkt. (Citerad Källa) Bilder, diagram och tabeller ska alltså anpassas till sidbredden (12 cm) ingår i ett blockcitat. I andra fall stryks citatets egen punkt. (För exempel, se Svenska skrivregler 4.4.1.) Uteslutningar i citat markeras med tre punkter omgivna av hakparentes: []. Observera att ett uteslutningstecken i slutet av en citerad mening inte ersätter meningens egen punkt. Om slutet av meningen utelämnas

Detta HTML-element används för att indikera att innehållet är ett längre, blockcitat. Vill man ange en källa kan man antingen använda sig av cite-attributet för att ange en URL, eller också kan man använda sig av cite-taggen för att skriva ut källhänvisningen i dokumentet Ibland gör man s.k. blockcitat (citatet utgör ett eget stycke i texten) när man citerar långa bitar, men det behöver du sällan eller aldrig i dina modersmålstexter. Mera troligt är att du behöver detta i realämnesprojekt. Exempel Sen hände det. Och någonting underligare har jag aldrig varit med om Blockcitat 3.5 Exempel för utbrutna exempel 3.8 Författardetaljer organisation och mejladress på bidragets sista sida 3.1 Författarrad författarnamn på bidragets första sida 3.1 Glossning - exempel exemplet som ska glossas Glossning glossningen Glossning - översättning översättningen Huvudrubrik bidragets tite blockcitat. • Översätt utländska citat till svenska. • Ange sidnummer för citat, även för egna översättningar (= sidnr för origi-naltexten). • Skriv ut alla sidhänvisningar: s 244-245, s 13. REFERENSLISTA (EXEMPEL) Om det är fler än två författare, ange den första författarens namn och m fl i den löpande texten

Ett citat (substantiv) är en del av en text som man kopierat exakt från en annan text. När man citerar (verb) skriver man exakt vad någon annan har sagt eller skrivit exempel vid presentation av styckeindelningar) skrivs utdrag ur textmaterialet med tecken-snittet Courier (till skillnad från övriga blockcitat som skrivs i Times New Roman), och radlängd och radavstånd överensstämmer med motsvarande radlängd och radavstånd i text-materialet. 2 Bakgrun

Blockcitat (visas i Word) - YouTube

Ett exempel kan vara att man som förklaring skjuter in ett ord som förklarar vad ett pronomen refererar till: Den [folkskolan] utvecklades långsamt överlandet. [Brödtext] Detta är brödtexten efter ett blockcitat. Punktlistor [Brödtext] Punktlistor ska också användas sparsamt, men kan ibland vara befogade Blockcitat; Horisontella linjer; För saker som listor och rubriker är den största fördelen med formateringsgenvägar att du inte måste klicka på så många tangenter samtidigt som kortkommandona ovan. Till skillnad från kortkommandona ovan aktiverar du formateringsgenvägar genom att faktiskt skriva något i WordPress-redigeraren

Att skriva referat och refereraReferenshantering Lnu 2014

Exempel på formatmallar.. 5 2.1 Brödtext 2.3 Blockcitat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eget odio molestie, porta magna non, sollicitudin leo Exempel: Jag var verkligen förtjust i henne, det var bara ett problem Vid längre referat används blockcitat, vilka står för sig själva med tomma rader före och efter. De brukar också få ett indrag och skrivas med mindre textstorlek än övriga texten

Blockcitat Blockquotes. Blockcitat skapas med tecknet >: Blockquotes are created using the > character: > This is a blockquote. It is usually rendered indented and with a different background color. Föregående exempel återges enligt följande: The preceding example renders as follows: Det här är ett blockcitat. This is a blockquote redovisas fristående med ny rad och minskat radavstånd, så kallat blockcitat. Om man har tillgång till en ordbehandlare med en skrivare som tillåter det, skall man ha mindre grad på bokstäverna (till exempel 10 punkter i stället för 12). Marginalerna görs bredare än i de Exempel: (Svensson 1991:34-36) (M. Thelander 2001:207). Om författarnamnet ingår i den löpande texten upprepas det inte i parentesen: Om talspråkligheten hos Aurell menar Holm (1967:206) att den är starkt stiliserad. Skilj detta från omtal av verket som skrivs uta

Till exempel (Johansson, Pettersson & Nilsson, 2008) och därefter (Andersson m.fl., 2008). När du refererar till publikationer som utgivits samma år av en författare så skilj dem åt genom bokstavsangivelse efter årtalet. Till exempel (Bauman, 2000a; 2000b) exempel 1 för källa nummer 1 i källförteckningen. • Vancouversystemet - Källhänvisning med siffra inom hakparentes, till exempel [1] Blockcitat Om ett citat är omfattande (enligt APA mer är 40 ord) så gör man ett blockcitat istället. Dessa ha större vänster- oc - Skriv ut alla förkortningar (till exempel, jämför, och så vidare - Korta citat skrivs med citattecken i löpande text, längre citat skrivs som blockcitat. - Översätt utländska citat till svenska. - Ange sidnummer för citat, även för egna översättningar (= sidnr för originaltexten) För blockcitat använder man dock av konvention sällan citattecken, Vissa äldre webbläsare (till exempel Internet Explorer före version 8) genererar inte citattecken, och har inte heller stöd för att alstra dem via CSS. Använd blockquote och q enbart för faktiska citat, inte för att markera till exempel ironi

ling_cd_mall_uppsats

Till exempel: I Shakespeare 'Den dåre doth tror att han är klok, Formatering blockcitat bör enligt de riktlinjer som du kan ha tillhandahållits. Om det inte finns några särskilda riktlinjer, kan du följa den vanliga standard - om ett citat är mer än tre rader lång,. blockcitat. Detta gör man med hjälp av formatmallen HiG Citat. Ett exempel på ett blockcitat ges här nedan: Information can be sent from a transmitter to a receiver by means of modulation and demodulation, respectively, whether those signals are light waves moving through optical cables, radio waves through metallic cables, or radio wave

PPT - Källor, källhänvisningar/notapparat och

Exempel 1): Ulla Johansson använder begreppen kulturellt kapital och habitus i sin redogörelse för hur synen på utbildning kunde skilja sig åt bland svenska läroverkselever i mitten av 1900- Blockcitat skrivs utan citattecken och bör skrivas med en teckenstorlek mindre Exempel på post i källförteckning enligt Vancouver-systemet: (Observera att förteckningen inte placeras här, utan i slutet av dokumentet.) [1] M. Eriksson, Dynamic Single Frequency Networks, IEEE Journal on Selected Areas in Communications (J-SAC), vol. 19, nr. 10, 2001, s. 1905-1914 Blockcitat ska ha 0,5 indrag och rak höger- och vänstermarginal. 2 Stilsorter All löpande text skrivs i rak stil och i Times new Roman. För korta språkliga exempel i löpande text används kursiv stil. Ord och uttryck som du särskilt vill framhäva sätter du i också i kursiv stil. Inga andra stilsorter får förekomma Där finns, till exempel, alternativet att bifoga en fil. Använd alternativen i redigeraren när du arbetar med uppgifter, prov, diskussioner, meddelanden, loggböcker och mer. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10

 • Steam pending gifts.
 • Bäcker job.
 • Saxofon delar.
 • Lundaspex 1994.
 • Style dansstudio lund.
 • Dame online 2 spieler.
 • Rumpelstiltskin meaning.
 • Mauser des wassergeflügels.
 • Chilisorter chili.
 • Tango hildesheim.
 • Att göra i kivik med barn.
 • Ref intense hydrate shampoo.
 • Sandaler för ortopediska inlägg.
 • De redan frälsta turne.
 • Romantiken litteratur typiska drag.
 • Molly sanden blogg.
 • Clinic perfekta örebro.
 • Olika boendeformer i sverige.
 • Arteum dresden bilder.
 • Vad är ett personligt varumärke.
 • Flixbus dortmund öffnungszeiten.
 • Joy m'batha ebbots ark.
 • Flirta via text.
 • Hur går man vidare efter att ha blivit dumpad.
 • Funktionell grammatik bolander.
 • Mobilens roll i samhället.
 • Largest companies by value.
 • Rehab efter cancer.
 • Parks and resorts login.
 • U19 innebandy live.
 • App aviseringar android.
 • Logistiker aufgaben tätigkeiten.
 • Watch golden globes 2018.
 • Grillspett bambu.
 • Raka underlivet kille.
 • Mitosis meiosis.
 • Behandla utemöbler trä.
 • T4 referensvärde katt.
 • Breaking benjamin stockholm.
 • Omvänt proportionell ekvation.
 • Herbarium lindberg.